Infocom.uz

Tanlov.uz – бу янги имкониятлар сари бошлагувчи йўл

Республикамизда ва хорижда самарали билим олиб олган билимларини ўз илмий лойи?аларида намоён ?илишни хо?ловчи ёшларимиз бугунги кунда кўплаб топилади. Ма?садга эришиш учун биргина истакнинг ўзи камлик ?илади. Хо?иш ва режаларни амалга ошириш учун ў?ув муассасалари турли танловлар ўтказиб улар асосида бепул билим олиш учун грант, стипендиялар ажратишади.

tanlov.uz

Олимларимиз ва талабаларимиз учун танлов асосида билим олишларини молиялаштириш янги ва ноодатий ?ол ?исобланади. Ўзбек тилида фаолият олиб борувчи интернет тизимида ушбу танловлар ?а?идаги маълумотлар жамланмаси йў?лиги бир ?атор ?ийинчиликларни юзага келтиради. Ю?орида келтириб ўтилган ?ийинчиликларни ?исобга олган ?олда ?амда ушбу йилни “Баркамол авлод йили” деб аталганлиги ва ушбу йил Давлат дастурига асосан Tanlov.uz сайти таш?ил ?илинди. Сайтнинг асосий ма?сади замонамиз ёшларини “Баркамол авлод йили” Давлат дастури доирасида давлат томонидан яратилган янги имкониятлар-таълим грантлари, ў?ув муассасалари томонидан таклиф этилаётган билим олиш шарт-шароитлари билан таништиришдир.

Tanlov.uz – сайти ўтказилаётган танловлар, талабаларни, ёш мутахассисларни ?ўллаб-?увватловчи грант, стипендия, тадбирлар ?а?ида маълумотга эга бўлишни хо?лаганлар учун маълумотлар жамланган сайт ?исобланади. Ушбу сайтнинг ўз олдига ?ўйган асосий вазифаси – Республикада ўтказилаётган танлов, тадбир, грантлар ?а?ида маълумотлар берувчи йўлланма бўлиш.

Бугунги кунда сайтда Ўзбекистонда фаолият олиб бораётган ва турли танловлар уюштираётган 21 та фонднинг фаолияти ?а?ида маълумотлар бор. Улардан Фонд “Форум”, Ёшлар ташаббусини ?ўллаб-?увватловчи “Келажак овози”, “Камолот” ЁИ? ва бош?а жамоат ташкилотларини мисол ?илиб келтиришимиз мумкин.

Tanlov.uz сайтида медицина, таълим, фан йўналишида ?ир?дан орти? танлов, грантлар, ?укумат ва хал?аро лойи?алар, лойи?аларни амалга ошириш учун грантлар эълон ?илинган. ?ар бир ўтказиладиган тадбир юзасидан ўтказилиш ва?ти, ?атнашиш шарти ?а?ида сайтдан маълумот олса бўлади. Бу эса сайт фойдаланувчисига ?улай имконият яратади. Сайтдаги маълумотлардан фойдаланиб, ажаб эмас, фойдаланувчи ушбу танловларда ?атнашиб ўз имконини намоён ?илиб ?олиблардан бирига айланса.

Сайтдаги маълумотлар ўзбек ва рус тилларида жойлаштирилган бўлиб, сайт маъмурлари томонидан доимий равишда янгиланиб туради. Маълумотларнинг ?а??онийлигига уларни та?дим этган танлов ташкилотчилари кафолат берадилар.

Tanlov.uz сайтида ўтказилаётган танлов ёки тадбир ?а?ида сайт маъмурларига хабар ?олдириш имкони бор. Бунинг учун танлов ташкилотчиси ўтказилаётган тадбир ?а?ида “Оповестить” бўлимида керакли ўринларни тўлдириб маълумот жўнатиши керак.

tanlov.uz

Ушбу сайт ёрдамида фаол, ташаббускор, ўз фаолияти доирасини мукаммал билган ёшлар юксак ?ояларини ?аётда амалга оширсалар бўлади. Танлов ёки грантда ?олиб бўлиб лойи?аларини амалга ошириш учун молиявий таъминот, таълим олишлари учун стипендияга эга бўлиб мутахассислик мав?еларини оширишлари, ижодкор ?оялари билан ?аётда ўз ўринларига эга бўлишлари мумкин.

Tanlov.uz сайтидан фойдаланиш жараёнида сиз ижодкорликни, юксак ?оялар намоён ?иладиган кенг имкониятлар оламига тушиб ?олгандек ?ис ?иласиз. Tanlov.uz сайти ёшлар ва ота-оналар учун ёр?ин келажак учун ?ўйилган биринчи ?адамдир.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Shuningdek o'qing:

Scroll to Top